- - - -      ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสมัครเป็นสมาชิก Green Country Project โดยได้ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกในวันนี้แล้ว
เป็นจำนวนเงิน 300บาท 1,000บาท
      ข้าพเจ้าเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนด พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ ทั้งหมดดีแล้ว และตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนด พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อไป
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากโครงการประเทศสีเขียว ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริง โครงการประเทศสีเขียว สามารถยกเลิกสิทธิการใช้บริการของข้าพเจ้าได้โดยชอบธรรม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

*หมายเหตุ โอนเงินเข้าบัญชีโครงการประเทศสีเขียว
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-48776-1
ลงชื่อ ผู้สมัครสมาชิก

(......................................................)

วันที่สมัคร

สำนักงานโครงการประเทศสีเขียว 20 ซอยรามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 09-0951-7598, 09-0403-1989, 0-2540-2048-9 แฟกซ์ 0-2917-4761 E-mail: greencountryproject@gmail.com