header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
คณะกรรมการดำเนินงาน
นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี
นายพงศรันทร์   ซุ้นสุวรรนศรี
ประธานกรรมการ
 
นายพงษ์ปิยะ ปิยะสิรานนท์ นายวรรัตน์ สิทธิการ นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร  
นายพงศ์ปิยะ ปิยะสิรานนท์
รองประธานกรรมการ
นายวรรัตน์ สิทธิการ
รองประธานกรรมการ
นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร
รองประธานกรรมการ
 
นางสาว ชนัณชล สัมฤทธิบุญกุล
นาง ฉัตรนิฏฐา สอนแวว
ผศ.ดร.ศิริรักษ์  ขาวไชยมหา
นายศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์
นางสาว ชนัณชล สัมฤทธิบุญกุล
รองประธานกรรมการ
นาง ฉัตรนิฏฐา สอนแวว
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
รองประธานกรรมการ
นายศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ นายรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ นายรัฐสภา ผาติเสน
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์ดินและน้ำ
นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี่ และสารสนเทศ
นายรัฐสภา ผาติเสน
ผู้อำนวยการฝ่ายปลูกป่าทางอากาศ
นายธนวัฒน์ ธนานันท์
นายปารย์พิรัชย์ สวนรักษา
นางสาวปาลิดา พันธ์แน่น
นายธนวัฒน์ ธนานันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย
นายปารย์พิรัชย์ สวนรักษา
ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปินลูกทุุ่ง
นายธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์
(อุ๋น เรนโบว์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการดนตรี
นางสาวปาลิดา พันธุ์แน่น
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
นายปรีชา ทองปลิว นายธีร์วริษฐ พฤกษ์ภูมรินท์ ดร.กฎชนก สุขสถิตย์ นายชูศักดิ์ เอี่ยมสุข
นายปรีชา ทองปลิว
ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตสื่อเทคโนโลยี่
นายธีร์วริษฐ พฤกษ์ภูมรินท์
ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน
ดร.กฎชนก สุขสถิตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายชูศักดิ์ เอี่ยมสุข
(โหน่ง ชะ ชะ ช่า)
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมภาคย์ ชูโชติ
นางอรณพัชร อัครเพ็ญระพี
นายศุภโชค โอภาสะคุณ
นางสาวชมพูนุช ดรแก้วบัว
นายสมภาคย์ ชูโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางอรณพัชร อัครเพ็ญระพี
รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน
นายศุภโชค โอภาสะคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวชมพูนุช ดรแก้วบัว
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมชาย หนองฮี
นางสาวณัฐมา ไชยวรโยธิน
นายณัชพล ยศพิมพ์
นายธนา สินจุฑาวงษ์
นายสมชาย หนองฮี
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐมา ไชยวรโยธิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน
นายณัชพล ยศพิมพ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายธนา สินจุฑาวงษ์
ฝ่ายประสานงาน
นางสาวพรชนก ไตรรัตนประดิษฐ์
นางนิสาชล ดนตรี
นางกรกนก ไชยวรโยธิน
นางสาวพรชนก ไตรรัตนประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายองอาจ ทรัพย์มาก
ฝ่ายประเมินผล
นางนิสาชล ดนตรี
ฝ่ายประสานงาน
นางกรกนก ไชยวรโยธิน
ฝ่ายประสานงาน
นางสาว ชัญญานุช เหลืองตะการ นางเยาวเรศ ศรีสอาดพันธ์วงษ์ นาย กฤตกร สุขสวัสดิ์ นางสาวนนทลีย์ รุจิมณีพงศ์
นางสาว ชัญญานุช เหลืองตะการ
ฝ่ายประสานงาน
นางเยาวเรศ ศรีสอาดพันธ์วงษ์
ฝ่ายฟื้นฟูศีลธรรม
นาย กฤตกร สุขสวัสดิ์
ฝ่ายสิทธิประโยชน์
นางสาวนนทลีย์ รุจิมณีพงศ์
ฝ่ายประสานงาน
นางสาว ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ หมอน้อย(หมอขยะ) นางพรกมล รื่นไทย นางสาวคัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง
นางสาว ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์
ฑูตโครงการประเทศสีเขียว
หมอน้อย(หมอสะอาด)
ฑูตโครงการประเทศสีเขียว
นางพรกมล รื่นไทย
ฝ่ายประสานงาน
นางสาวคัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง
พรีเซนเตอร์
     
 

 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์