header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว


รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกโครงการประเทศสีเขียว

การสมัครเป็นสมาชิก Green Country Project

- รายปี ค่าสมาชิก 300 บาท
- ตลอดชีพ ค่าสมาชิก 1,000 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้

รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกโครงการประเทศสีเขียว และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีดังนี้

1.ได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการฯทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือเข้าชม โดยสมาชิกออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

2.ได้สิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการฯในราคาพิเศษ ผ่าน Green Country Shop www.greencountryshop.com
หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ / กรณีเป็นบริษัท ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท (ภายใน 3 เดือน) และภพ.20
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัคร

ใบสมัครสมาชิก โครงการประเทศสีเขียว

   ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครสมาชิก ออนไลน์
Green Country Project

 
 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์