header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
โครงการประเทศสีเขียว

ภาคพิเศษ
ปลูกป่า เพื่อป้องกันอุทกภัย และ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

๑. แนวคิด

        เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนด้วยรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อพสกนิกรชาวไทย นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง โครงการประเทศสีเขียว ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมทั้งพันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและป่าชายเลน จำนวน ๙๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ต้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริม สนับสนุนให้กลับมาดูแลธรรมชาติด้วยจุลินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม และคูคลอง ซึ่งจะช่วยให้น้ำใสสะอาด ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

๒. หลักการและเหตุผล

ภาวะโลกร้อน        ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ระดับนานาชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศทั่วโลก เพื่อลงมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โลกถูกปกคลุมด้วย ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ  ล้วนเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) การเผาป่าและซากพืช หลังการเก็บเกี่ยว   การถมขยะ การปศุสัตว์ (มูลสัตว์เปียก ตามบ่อของระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่) การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมอื่นๆ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ กิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรมฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งตามขั้วโลกละลาย สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้เผยตัวขึ้นแล้วทั่วทุกมุมโลก แม้แต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่เคยและกำลังประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง ตลอดระยะเวลาในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา และในปัจจุบันนี้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ เกิดจากมนุษย์ รวมถึงประชาชนคนไทยส่วนหนึ่ง ได้มีการทำลายธรรมชาติ ตัดไม้ทำลายป่า ทั้งผืนป่าธรรมชาติและผืนป่าชายเลน บริเวณริมฝั่งทะเลทั่วไป

            สำหรับประเทศไทย นับเป็นความโชคดีที่เรามี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อน เรื่องป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่ทรงมุ่งมั่น ค้นหาวิธีการเพิ่มปริมาณป่าไม้ เพื่อเกื้อกูลแก่ธรรมชาติทั้ง ดิน น้ำ อากาศ และเอื้อประโยชน์ ต่อมนุษย์อย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยวิธีการที่ เรียบง่าย และประหยัด วิธีการหนึ่งนั้นคือ การปลูกป่า ๓ อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง

ปลูกไม้ 3 อย่าง ได้แก่
• ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
• ไม้ที่ใช้บริโภค (ไม้ผล)
• ไม้เศรษฐกิจ  
 ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่
• ได้ไม้ไว้ใช้สอย 
• ได้กินผลผลิต
• ได้ไม้เพื่อเศรษฐกิจ
• ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์