header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว


ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับต้น “ พญาคชราช” (Payakocharach )
โดย นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี ประธานโครงการประเทศสีเขียว

     ในขณะที่ภาคเอกชนให้ความสนใจ หันมารณรงค์ให้มีการปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุน  รวมถึงการให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้อย่างถูกต้อง      ภาคเอกชนมีความประสงค์จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการสนับสนุนให้มีการปลูกป่า โดยการเสาะหาพันธุ์ไม้ที่ดี โตเร็ว (ที่มีอยู่ในประเทศไทย) และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปลูกต้น “พญาคชราช” และผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ เพาะกล้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำไปปลูก รวมทั้งกระบวนการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากไม้  สิ่งสำคัญคือ ลดต้นทุน ฝ่ายผลิตและลดการนำเข้าไม้  จึงขอให้ข้อคิดเห็นดังนี้

          1. ไม้พญาคชราช  ชื่อพฤกษศาสตร์ : Talipariti macrophyllum (Roxb. ex Hornem.) Fryxell , วงศ์ Malvaceae และอันดับ : Malvales  เป็นไม้ยืนต้นโตเร็วและเมล็ดพันธุ์ที่นำมาขยายพันธุ์ก็นำมาจาก ต้นพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย  (ต้นพันธุ์อยู่ที่เขาใหญ่) โดยมีชื่อเดิมว่า “ปอหู” (ไม่ใช่ “ ปออีเก้ง” ตามที่นักวิชาการบางท่านของหน่วยงานภาครัฐและสื่อบางฉบับยังมีความเข้าใจสับสนอยู่

       2. คุณสมบัติของไม้ “พญาคชราช” เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางมีลักษณะเด่นคือเป็นไม้ที่มีแก่น ทำให้มีลายไม้คล้ายไม้สักและไม้พะยูง เมื่ออายุเกิน 10 ปี  แก่นจะมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนที่เป็นประโยชน์หรือ การนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ ได้แก่ โรงงานเฟอร์นิเจอร์  การก่อสร้างบ้านเรือน รวมทั้งเครื่อง มือเครื่องใช้ ต่างๆเป็นต้น

     3. การที่ โครงการประเทศสีเขียว (Green Country Project) ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของภาค เอกชน ได้รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ เช่น “พญาคชราช” และพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วชนิดอื่นๆ กล้าไม้ยืนต้น ทุกชนิดรวมทั้งพืชพลังงานทดแทนจำนวน 984,000,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ  84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 และเพื่อลดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นโครงการประเทศสีเขียว ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศลอื่นๆ รวมทั้งได้มีการมอบกล้าพันธุ์ไม้ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้น “พญาคชราช”ดังกล่าวนั้น เป็นการมุ่งเน้นรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ อันเป็นวัตถุ ประสงค์หลักของโครงการประเทศสีเขียว ส่วนการที่หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน หากไม่ส่งเสริมหรือ สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวทางโครงการประเทศสีเขียวก็ขอเพียงอย่านำข้อมูลทางวิชาการที่ขาดการตรวจ สอบอย่างถูกต้องไปเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นเหตุ ให้กลุ่มบุคคล หนังสือพิมพ์ และนิตยสารบางฉบับ ได้นำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปเผยแพร่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดแก่ประชาชนที่สนใจร่วมปลูกป่ากับโครงการประเทศ สีเขียวและทั้งยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการประเทศสีเขียว

      ในเรื่องคุณสมบัติของเนื้อไม้นั้นเนื่องจาก “ พญาคชราช ” เป็นพันธุ์ไม้มงคลชนิดหนึ่งเมื่ออายุประมาณ 1 ปีเศษชาวบ้านได้มีการนำเนื้อไม้ทำดอกไม้จันทน์สร้างรายได้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และขณะนี้มีภาค อุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจที่จะนำไม้อายุประมาณ 1-2 ปี ไปทำเยื่อกระดาษ ทดแทนพันธุ์ไม้บางชนิดที่นิยม ปลูกกันอยู่ นอกจากนี้ยังมีตลาดไม้ที่ต้องการให้มีการปลูกต้น “พญาคชราช” จำนวนมาก เพื่อนำไปทดแทน ไม้ที่มีเหลืออยู่น้อยมากและสิ่งที่โครงการประเทศสีเขียวมุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดก็คือ การรวมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ “ ถวายมหาราชาของแผ่นดิน”
      

การปลูกป่า “พญาคชราช” (Payakocharach ) เพื่อสิ่งแวดล้อมและการใช้สอย


“เราต้องพยายามเลือกต้นไม้ที่โตเร็ว เพราะต้นไม้โตเร็วดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก ต้นไม้ที่เรากำลัง รณรงค์เช่นต้น “พญาคชราช”ได้นำมาปลูกในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นการทดลองและเผยแพร่ ให้เห็นว่าเราได้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน แล้วยังสามารถที่จะเอามาใช้งานได้ด้วย สามารถนำไปใช้งานทดแทน ไม้ที่นับวันยิ่งจะหายาก เพราะไม้ในป่าเราหาไม้ดีๆไม่ได้แล้ว  และทดแทนไม้ในป่าด้วย เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยี เยอะที่ทำให้ไม้คงทนได้ เช่น วิธีอบไม้ ป้องกันปลวกขึ้นหรือแมลง และเราอาจจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือที่อยู่ อาศัยได้
      จึงอยากจะเรียนเชิญท่านทั้งหลาย ซึ่งตอนนี้แทบจะสายไปแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้ขึ้นมาช่วยดูดซับ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกทั้งหลายทั้งปวง”

พล.ต.ต. ดิเรก พงษ์ภมร
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี“ป่าเท่านั้นที่เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะรักษาน้ำและก็เก็บกักน้ำไว้ รวมทั้งเก็บ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ที่มีผลสำคัญต่อภาวะโลกร้อน และที่สำคัญ หมดป่าเมื่อไหร่ก็หมดดินเมื่อนั้น พี่น้องที่จะทำมาหากินในพื้นที่ด้านล่างลงมาก็จะมีผลกระทบไปอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็มีความจำเป็นการปลูกป่าก็ไม่ได้คำนึงถึงแค่รายได้ ทั้งระบบนิเวศน์ก็ตาม ทั้งในเรื่องของปัญหาที่จะมีผลกระทบตามมา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญ”

นาย เกรียงศักดิ์ หงษ์โต
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ความต้องการและตลาดของไม้  “ พญาคชราช” (Payakocharach) และไม้อื่นๆ

เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์
“ สำหรับ เอส.บี. อันดับแรก ไม้ที่จะนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ จะต้องเป็นไม้ที่เกิดจากการปลูก ไม่ทำลาย สภาพดิน มีความแข็งแรง ข้อสุดท้ายจะต้องเป็นไม้ที่มีความจูงใจให้เกษตรกรร่วมมือร่วมใจในการที่ จะปลูกป่า ”

นาย พิเดช ชวาลดิฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์


ร้านอูมามิ

“ ร้านอาหารญี่ปุ่นมีการตกแต่งในหลายๆสไตล์  ร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้าน เราจะเห็นเน้นในเรื่องของการ ใช้กระดาษ แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นในปัจจุบันจะเน้นในเรื่องของการใช้ไม้ การใช้ไม้จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ไม้ที่ใช้ ก็จะมีหลายแบบทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง Concept ในการออกแบบ ร้านอูมามิ ใช้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและเนื้อแข็ง ผสมผสานกัน ไม้เนื้ออ่อนเราเอามาทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ ส่วนไม้เนื้อแข็ง เราทำเป็นพื้น
       การใช้ไม้ที่ต้องการจะใช้ไม้ที่มีลายซึ่งไม้ที่มีลายในปัจจุบันมักจะมีราคาแพง ถ้าเราสามารถหาไม้ที่มีลายมี ริ้วในตัวที่มีราคาถูกจะทำให้การใช้ไม้ในการตกแต่งร้านอาหารมีการพัฒนามากขึ้นและสวยงามมากขึ้นและถ้ามี ไม้เศรษฐกิจทดแทนที่สามารถปลูกบ้านได้ ทำเฟอร์นิเจอร์ได้จะทำให้ตลาดไม้เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น


นาย พุฒเมศ เลิศวิริยะเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไดโดมอน จำกัด

>>> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] <<<

 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์